ADM Administracja Tarchomin

ul. Odkryta 67G lok. 27, 03-140 Warszawa


tel./fax: 22 300 20 20

tel. kom. 887 887 854
e-mail: kontakt@e-adm.waw.pl

  • jeste­śmy pro­fe­sjo­nalni — rozu­miemy jak istotna dla naszego Klienta jest pew­ność, że powie­rzył ważne kwe­stie doty­czące wła­snego majątku pro­fe­sjo­na­li­stom, co pozwala mu skoncentro­wać się na swo­ich spra­wach mając świa­do­mość, że o jego mają­tek zadbają specjaliści,
  • jeste­śmy nowo­cze­śni — wyko­rzy­stu­jemy pro­fe­sjo­nalny pro­gram infor­ma­tyczny do obsługi nie­ru­cho­mo­ści i roz­li­czeń finan­so­wych w ramach któ­rego ofe­ru­jemy moni­to­ro­wa­nie roz­li­czeń przez inter­net 24 godziny/7 dni w tygo­dniu, system płat­no­ści maso­wych eli­mi­nu­jący błędną ewi­den­cję wpłat wła­ści­cieli lokali oraz dostęp do elektronicznej wersji dokumentacji
  • jeste­śmy doświad­czeni — na rynku dzia­łamy od 1998 roku, a piętnastoletnia dzia­łal­ność, wie­lość i róż­no­rod­ność obsłu­gi­wa­nych nie­ru­cho­mo­ści i zrealizowanych zadań dostar­czyła nam wszech­stron­nych doświadczeń,
  • zapew­niamy bez­pie­czeń­stwo — wypra­co­wane i spraw­dzone pro­ce­dury zwią­zane z obsługą nie­ru­cho­mo­ści zapew­niają jej bez­pie­czeń­stwo, posia­damy ubez­pie­cze­nie od odpowiedzialno­ści cywil­nej pod­mio­tów upraw­nio­nych do wykonywa­nia dzia­łal­no­ści usłu­go­wej w zakre­sie zarzą­dza­nia nie­ru­cho­mo­ściami, ale dzięki naszemu zaan­ga­żo­wa­niu i doświad­cze­niu nigdy nie byli­śmy zmu­szeni korzy­stać z tych polis,
  • jeste­śmy ela­styczni — spo­sób pracy dosto­so­wu­jemy do indy­wi­du­al­nych potrzeb i wymo­gów zarzą­dów i pozo­sta­łych człon­ków wspól­not miesz­ka­nio­wych; jesteśmy otwarci na wszel­kie pro­po­zy­cje doty­czące formy i zakresu współpracy,
  • jeste­śmy uczciwi i rze­telni — wszel­kie nasze dzia­ła­nia na rzecz nie­ru­cho­mo­ści są zawsze rze­telne, uczciwe i jawne,
  • jeste­śmy ope­ra­tywni — sami zała­twiamy wszyst­kie sprawy w urzę­dach, ban­kach, doko­nu­jemy wszel­kich zgło­szeń i uzgod­nień bez anga­żo­wa­nia w te sprawy naszych Klientów,
  • jeste­śmy punk­tu­alni — dotrzy­mu­jemy usta­lo­nych ter­mi­nów, na czas reali­zu­jemy zada­nia wyni­ka­jące z bez­po­śred­nich uzgod­nień jak i obo­wią­zu­ją­cego prawa,
  • przede wszystkim z nami spokojnie i dobrze się mieszka!
Copyright 1998-2014 ADM Andrzej Dziewulak - Zarządzanie i Administrowanie Nieruchomościami - Warszawa i okolice